Live Help

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden Digital Data Communications Nederland , hierna te noemen DDC, Vosboerweg 20-2 7556 BS Hengelo.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen DDC en de afnemer geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit anderen hoofde. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met DDC te worden overeengekomen.
Onder de “afnemer“ wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever danwel een ieder die met DDC een overeenkomst aangaat of wil aangaan , of voor wie DDC een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

Artikel 2 Aanbiedingen, prijsoffertes
2.1. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven en andere uitingen van DDC zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus immer vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2. De door DDC aan afnemer verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.3. DDC behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, betalingen vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen die voor DDC afdoende zijn.

Artikel 3 Prijs
3.1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De opgegeven prijzen gelden voor levering af-magazijn. Ten aanzien van opdrachten geldt, dat de prijzen exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede andere bijkomende kosten, waaronder de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering zijn. Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
3.2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koer- sen, belastingen, lonen, rechten, lasten, etc. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is DDC gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.3. DDC is te allen tijde gerechtigd van haar afnemer zekerheidstelling te verlangen ter zake tijdige en volledige nakoming harerzijds van enige overeenkomst en zal bij gebreke van het stellen van de gevraagde zekerheid gerechtigd zijn de uitvoering der overeenkomst(en) harerzijds op te schorten, totdat de verlangde zekerheid zal zijn gesteld.

Artikel 4 Overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand nadat DDC een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of indien schriftelijke bevestiging achterwege blijft, nadat DDC met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Annuleringen worden niet aanvaardbaar geacht, tenzij schriftelijk bevestigd door DDC.
4.2. DDC is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsop- gaven.
4.3. In geval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de over- eengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt DDC zich het recht voor om de afnemer de door DDC reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te bren- gen.
4.4. Meerwerk zal - voor zover mogelijk zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door DDC schriftelijk aan de afnemer worden meegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen vijf dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door DDC.

Artikel 5 Levering
5.1. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of dien- sten door DDC aan haar afnemer worden afhankelijk gesteld van een krediet-goed- keuring.
5.2. Bij niet tijdige levering dient DDC schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
5.3. Voor vertraging der levering ook ten gevolge van aan DDC toe te rekenen omstandigheden zal zij behoudens in geval van opzet en/of grove schuld niet aan- sprakelijk zijn of de afnemer het recht geven tot niet-nakoming van enige op hem rustende verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst danwel een daarmee samenhangende overeenkomst.
5.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering van opdrachten plaats af magazijn/kantoor DDC. Het risico voor door DDC aan de wederpartij te leve- ren zaken gaat op de wederpartij over vanaf het ogenblik waarop deze het maga- zijn/kantoor van DDC hebben verlaten. DDC bepaalt, tenzij anders overeenge- komen, de wijze van transport naar c.q. verzending, de verpakking etc, aan de wederpartij, waarbij zij slechts voor de deugdelijkheid van haar keuze zal behoeven in te staan.
5.5. In geval van levering van opdrachten onder de
500,- wordt 11,- admini- stratiekosten in rekening gebracht.
5.6. Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen
plaatsvinden, mag DDC de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uit- stellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft vol- daan. Ingeval van deelleveranties is DDC gerechtigd deze afzonderlijk te facture- ren

5.7. Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 6 Betaling
6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling strikt binnen zeven dagen na factuurdatum te geschieden op de door DDC redelijkerwijs aan te geven wijze. Betaling na zeven dagen maar binnen termijn van dertig dagen na factuur- datum
(uiterste vervaldag) leidt tot twee procent verhoging van het factuurbedrag.
6.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
6.3. Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn ( zie artikel 6.1. ) betaalt zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft DDC onverminderd haar overig toekomende rechten, het recht wettelijke rente te berekenen vanaf de uiterste vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Door DDC redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waardoor alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de afnemer worden vergoed. DDC is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op vijf- tien procent van het verschuldigde, met een minimum vanaf
125,-.
6.4. Hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 7 Reclames
7.1. De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig moge- lijk doch in elk geval in de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpak- king dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur en of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij afle- vering doch binnen de hiervoor genoemde termijn vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen twee werkdagen na vaststelling daarvan, schriftelijk aan DDC gemeld te worden.
7.2. Onverminderd hetgeen in 7.1. is bepaald, is de afnemer verplicht het gelever- de zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het gele- verde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen acht werkdagen na afle- vering, schriftelijk aan DDC gemeld te worden.
7.3. Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in 7.2. genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na aflevering van de geleverd goederen schriftelijk aan DDC te worden gemeld.
7.4. Na het verstrijken van de respectievelijk in 7.1, 7.2. en 7.3. genoemde ter- mijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Dan wor- den reclames niet meer door DDC in behandeling genomen.
7.5. Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van DDC.
7.6. Indien en voor zover de reclame door DDC gegrond wordt bevonden, is DDC uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen danwel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van DDC, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
7.7. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toe- stemming van DDC, onder door DDC te bepalen voorwaarden. De afnemer is ver- plicht de goederen zoveel mogelijk in originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel danwel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door DDC nader op te geven adres.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van DDC tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst gelever- de of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde over- eenkomst.
8.2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toe- stemming van DDC in onderpand te geven
8.3. Ingeval DDC de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbindingen en/of terugname laat het recht van DDC op schadevergoeding onverlet.

Artikel 9 Garantie
9.1. DDC staat in voor de deugdelijkheid van de door haar afnemer geleverde zaken, doch ten hoogste in de mate waarin daarvoor te haren aanzien door haar leveranciers aansprakelijkheid wordt aanvaard c.q. garanties worden afgegeven. DDC zal derhalve, behoudens andersluidende schriftelijke bevestiging door haar, tot geen verdergaande garantie gehouden zijn dan tot de garantie bij deze algemene voorwaarden voorzien.
9.2. DDC zal eventuele gebreken welke het directe gevolg zijn van materiaal-, ontwerp-, of fabricagefouten, waarvan zij zodanig tijdig op de hoogte wordt gesteld dat
zij deze nog bij haar leveranciers kan reclameren, (doen) herstellen dan wel (doen) vervangen. De daarmee verband houdende kosten van arbeid, reiskosten en transportkosten komen voor rekening van de afnemer. DDC wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen.

9.3. DDC zal echter tot generlei garantie gehouden zijn indien de afnemer wijzi- gingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door niet door DDC geaccordeerde derden doet verrichten, indien zij het geleverde voor andere dan zijn normale gebruiksdoeleinden aanwendt, dit op onoordeelkundige wijze behandelt danwel ondeugdelijk onderhoudt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan de uit de levering ervan voor hem ontstane verbintenissen of indien gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.
9.4. Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door DDC aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is DDC nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) voor verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden, voor schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom, en/of voor gevolg- schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
10.2. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik van andere dan nor- male doeleinden van door DDC geleverde goederen, is DDC niet aansprakelijk. 10.3. Deze bedingen strekken mede ten behoeve van alle (rechts-) personen van wie DDC zich ter uitvoering van haar verplichtingen zal bedienen.
10.4. De afnemer vrijwaart DDC en haar medewerkers voor afspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door DDC geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van DDC en/of door haar ingeschakelde derden.
10.5. Onverminderd het in 10.1 en 10.3 bepaalde geldt dat, indiende goederen door DDC van een toeleverancier zijn betrokken, niet DDC maar de toeleverancier aansprakelijk is voor schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan die geleverde goederen.
10.6. DDC zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade voor over deze het bedrag dat zij terzake de levering van zaken en/of diensten in rekening heeft gebracht, te boven gaat.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende ver- plichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. 11.2. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partij- en elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12. Ontbinding
12.1. Mocht een van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten terzake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende Partij voorbehouden.

Artikel 13 Geheimhoudingsplicht
13.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens der- den van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs) informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen, opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

Artikel 14 Geschillen
14.1. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zullen zijn behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtsdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van DDC of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist.

Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1. Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van één of meer bepalin- gen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.